Форум ХОФРС  

Вернуться   Форум ХОФРС > Форум Херсонской областной федерации рыболовного спорта > Федерация

Федерация Работа федерации, сайт.

Ответ
 
Опции темы
Старый 07.11.2012, 17:16   #1
Анна
Бухгалтер
 
Аватар для Анна
 
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 428
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 363 раз(а) в 135 сообщениях

Награды пользователя:

Отправить сообщение для Анна с помощью Skype™
По умолчанию СТАТУТ “ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ”

СТАТУТ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ”

1. Загальні положення

1. Херсонська обласна громадська організація “Херсонська обласна федерація риболовного спорту” (далі — Федерація, скорочено ХОГО “ХОФРС”) є неприбутковою обласною громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
2. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства (ЗУ “Про об'єднання громадян”) та цього статуту.
3. Діяльність Федерації яка має статус місцевої поширюється на території Херсонської області.
4. Федерація набуває право юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством. Федерація має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
5. Федерація має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику, затверджену правлінням Федерації.
6. Символіка Федерації реєструється к встановленому законом порядку.
7. Офіційна робоча мова Федерації — Українська.
8. Місцезнаходження Федерації: м. Херсон, вул. 1 Текстильна, 1.

2. Мета та завдання Федерації

1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку риболовного спорту в Херсонській області та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.
2. Завданнями Федерації є:
- сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя.
- сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів в національних та міжнародних змаганнях;
- розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;
- пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян;
3. Для досягнення мети та завдань Федерація в установленому законом порядку:
- розробляє і сприяє реалізації програм розвитку риболовного спорту в Херсонській області;
- організовує проведення змагань з риболовного спорту;
- підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
- виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
- вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
- засновує засоби масової інформації;
- сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.

3. Члени Федерації їх права та обов'язки

1. Членство в Федерації є добровільним індивідуальним та фіксованим.
2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України,які досягли 14 років і визнають статут Федерації, сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Федерації.
Вступ до Федерації здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Правління Федерації.
Почесними членами Федерації можуть бути громадяни, які внесли значний внесок у розвиток риболовного спорту.
3. Члени Федерації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
- отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації;
- користуватися символікою Федерації;
- брати участь у плануванні та обговорені підсумків діяльності Федерації;
- вносити пропозицію по установленню недоліків та покращенню роботи Федерації.

4. Члени Федерації зобов'язані:
- дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних Зборів, керівних та контрольних органів;
- брати активну участь к діяльності Федерації;
- дотримуватися принципів спортивної етики, справедливої та чесної боротьби;
- своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Правлінням Федерації.
5. Членство у Федерації може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена Федерації поданої до Правління Федерації у таких випадках:
- несплата членських внесків;
- діяльність, яка суперечить меті ті завданням Федерації;
- нанесення Федерації або її членам моральної та матеріальної шкоди або у разі смерті.

4. Порядок утворення статутних органів Федерації та їх повноваження

1. Вищим керівним органом Федерації є загальні Збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік і є правочинними , якщо на них присутні 2/3 обраних делегатів. Звітно-виборчі Загальні збори проводяться один раз на три роки.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані або з ініціативи Правління, або за письмовою вимогою 1/3 членів Федерації. Дата скликання Загальних зборів, порядок денний, регламент обрання керівних органів, порядок обрання делегатів та норма представництва оголошується не менш ніж за один місяць до початку Загальних зборів письмово.
Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів від числа обраних делегатів.
Рішення з питань ліквідації та реорганізації і внесення змін і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа обраних делегатів.
2. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Федерації.
До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- прийняття Статуту та внесення до нього змін та доповнень які підлягають обов'язковій реєстрації;
- затвердження основних напрямків діяльності Федерації;
- обрання Голови правління, членів Правління та Ревізора Федерації терміном на 3 роки;
- реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
- створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємстві засобів масової інформації та прийняття рішень про їх ліквідацію;
- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Федерації.
3. В період між Змаганнями зборами роботою Федерації керує Правління. Засідання Правління скликаються Головою, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз ніж на чотири місяці.
Засідання Правління є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Голови Федерації є вирішальним.
4. Правління Федерації:
- скликає загальні збори;
- організує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах;
- вирішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм та проектів Федерації;
- вирішує питання пов'язані зі створенням та діяльністю осередків Федерації, та затверджує положення про їх діяльність;
- затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
- визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
- приймає та виключає із членів Федерації;
- затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Федерації.
5. Голова правління Федерації обирається на звітно-виборчих зборах Загальних зборах терміном на 3 роки.
У відповідності зі своїми повноваженнями Голова правління Федерації:
- організовує роботу правління Федерації з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами;
- представляє інтереси Федерації в державних законодавчих та виконавчих органах, взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;
- підписує офіційну документацію;
- здійснює оперативне управління майном та коштами Федерації;
- Слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;
- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної фінансової документації;
- укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатами працівниками Федерації.
6. Основою Федерації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем роботи, проживання чи навчання не менше 3-х років.
7. Місцеві осередки у своїй діяльності керується цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджується Правлінням Федерації.
Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки реєструються в установленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
8. Ревізор обирається на загальних зборах Федерації на 3 роки.
Діяльність Ревізора полягає у:
- здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Федерації;
- ревізії фінансово-господарської діяльності Правління, а також її госпрозрахункових підрозділів у разі їх утворення.
Ревізор проводить ревізії не рідше одного разу на рік та по результатам ревізії складає висновки по звітам та балансу. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають право приймати річний бюджет Федерації.
Ревізор має право:
- брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
- вимагати від правління Федерації надання усіх необхідних матеріалів, а також у разі потреби особистих пояснень;
Ревізор зобов'язаний:
- надавати Загальним зборам Акти ревізій фінансово господарської діяльності Федерації, також її госпрозрахункових підрозділів у разі їх утворення;
- надавати Загальним зборам звіт про свою роботу для її затвердження.

5. Майно та кошти Федерації

1. Кошти на майно Федерації утворюються з таких джерел:
- надходження від вступних та членських внесків членів Федерації;
- надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- майно передане засновниками, членами (участниками) а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
- пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
2. З метою виконання статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
3. Кошти Федерації спрямовуються виключно на виконання статутних мети та завдань. Власником коштів та майна є Федерація, як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має право власності на частку майна та коштів Федерації.
4. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності Федерації здійснює Ревізор, який підзвітний Загальним зборам.
5. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Припинення діяльності Федерації

1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
Анна вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.04.2014, 14:54   #2
holova
Голова ХОФРС

Чемпіон Світу 2012,2014,2016 спінінг-човен
 
Аватар для holova
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 488
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 663 раз(а) в 180 сообщениях
По умолчанию

14.05.2014 о 18-00 за адресою 1 Текстильна 1 відбудуться позачергові Загальні збори, на яких буде розглянуто новий Устав ХОФРС.
Нижче Ви зможете ознайомитися з запропонованим варіантом і підготувати зміни для обговорення і прийняття їх на Загальних зборах.
Попередній Устав був зареєстрований ще в 2008 році, і був взятий за зразок для реєстрації ХОФРС, він не відображає життєдіяльність нашої федерації на даний час, ні порядок обрання Президії, ні функціонування Виконкому, та ще багато речей. Тому назріло питання сучасного Уставу, для того щоб Звітно-Виборчі Загальні збори у грудню 2014р. пройшли вже з новим Уставом ХОФРС.


СТАТУТ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ”
(нова редакція)
Проект
м. ХЕРСОН 2014
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус, офіс
1. 1. Херсонська обласна громадська організація “Херсонська обласна федерація риболовного спорту” (далі — Федерація, скорочено ХОГО “ХОФРС”) є неприбутковою, обласною, громадською організацією зі статусом юридичної особи, яка створена та діє згідно з Конституцією України, Законів України "Про громадські об’єднання" та "Про фізичну культуру і спорт", іншими актами законодавства та цим Статутом, на засадах членства, на основі принципів добровільності, єдності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.Відповідно до свого правового статусу ХОГО «ХОФРС» діє на всій території Херсонської області України, користується всіма правами встановленими законодавством України для виконання завдань та досягнення цілей, визначених цим Статутом (далі – Статут).
1.3. Офіційною назвою ХОГО «ХОФРС» є:
Українською мовою – ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ ”
скорочена назва: ХОГО «ХОФРС»
1.4. Юридичною адресою ХОГО «ХОФРС» є: 73030, м. Херсон, вул. 1 Текстильна, 1.
Стаття 2. Мета, цілі та завдання ХОГО «ХОФРС»
2.1. Головна мета діяльності ХОГО «ХОФРС» – сприяння та розвиток риболовного спорту в Херсонській області, популяризація цього виду спорту, забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості риболовного спорту та любительського рибальства в Херсонській області на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку, захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших суспільних інтересів її членів.
2.2. Цілі ХОГО «ХОФРС»:
2.2.1. Вирішення питань, що стосуються риболовного спорту в Херсонській області, на засадах демократичного управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку риболовного спорту Херсонській області.
2.2.2. Пропаганда, розвиток і популяризація риболовного спорту, пропаганда принципу «зловив-відпусти»;
2.2.3. Захист інтересів членів ХОГО «ХОФРС»;
2.2.4. Розповсюдження інформації про діяльність ХОГО «ХОФРС».
2.3. Завдання ХОГО «ХОФРС»:
2.3.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя, сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів у змаганнях;
2.3.2. пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров’я громадян, сприяння поширенню риболовного спорту в Херсонській області з урахуванням її освітніх, культурних цінностей, особливо через молодіжні, дитячі – юнацькі програми та програми розвитку;
2.3.3. розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;

2.3.4. удосконалення системи відбору до збірної команди України та дотримання принципів та критеріїв формування збірних команд. Забезпечення динамічного зв'язку обласних, місцевих збірних з національною збірної командою України;

2.4. Для досягнення мети та завдань Федерація в установленому законом порядку:

2.4.1. розробляє і сприяє реалізації програм розвитку риболовного спорту в Херсонській області;

2.4.2. організовує проведення змагань з риболовного спорту;

2.4.3. підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;

2.4.4. виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;

2.4.5. вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;

2.4.6. засновує засоби масової інформації;

2.4.7. сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.

Стаття 3. Офіційна мова
3.1. Офіційною мовою ХОГО «ХОФРС» є українська.

II. ЧЛЕНСТВО В ХОГО «ХОФРС»
Стаття 4. Членство
4.1. Членство в ХОГО «ХОФРС» відкрите для індивідуальних членів.
4.2. Членом можуть бути особи, які досягли 14 років, що визнають Статут ХОГО «ХОФРС» та сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески;
Стаття 5. Порядок прийому членів ХОГО «ХОФРС».
5.1. Для індивідуальних членів (фізичної особи) – на підставі письмової заяви, яка подається до федерації на ім’я Голови.
Стаття 6. Права та обов’язки індивідуальних членів ХОГО «ХОФРС»
6.1. Індивідуальні члени ХОГО «ХОФРС» користуються правами, які надаються Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ХОГО «ХОФРС» відповідно до нього, а саме:
6.1.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ХОГО «ХОФРС» її органів та посадових осіб;
6.1.2. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, що проводяться ХОГО «ХОФРС», на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ХОГО «ХОФРС»;
6.1.3. Користуватися підтримкою ХОГО «ХОФРС» у діяльності, що відповідає статутній меті ХОГО «ХОФРС»;
6.1.4. Користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ХОГО «ХОФРС»;
6.1.5. Вийти із числа членів ХОГО «ХОФРС».
6.1.6.Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ХОГО «ХОФРС»;
6.1.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ХОГО «ХОФРС» її органів та посадових осіб;
6.2. Індивідуальні члени ХОГО «ХОФРС» зобов’язані:
6.2.1. Активно сприяти розвитку риболовного спорту в Херсонській області, реалізації політики ХОГО «ХОФРС» в цій сфері, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;
6.2.2. Підтримувати авторитет ХОГО «ХОФРС», не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ХОГО «ХОФРС», підривали її престиж;
6.2.3. Дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами: статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління ХОГО «ХОФРС» в межах їх компетенції; правил змагань, принципів спортивної етики, поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів чесної гри.
6.2.4. Своєчасно сплачувати вступні та членські грошові внески;
Стаття 7. Вихід зі складу ХОГО «ХОФРС», припинення членства, виключення члена.
7.1. Індивідуальний член може припинити своє членство в ХОГО «ХОФРС» за умови, що ним подано письмову (або розміщено на сайті федерації http://forum.ksfrs.ks.ua/showthread.php?t=88) заяву на ім’я органу Правління федерації про свій вихід зі складу членів ХОГО «ХОФРС».
7.2. Правління може виключити індивідуального члена із ХОГО «ХОФРС», за умови:
7.2.1.Невиконання своїх зобов’язань перед ХОГО «ХОФРС»;
7.2.2.Неодноразових істотних порушень Статуту ХОГО «ХОФРС»;
7.2.3. Неспортивну поведінку, порушення Правил змагань та/або порушення Статуту ХОГО «ХОФРС», положень, прийнятих Правлінням ХОГО «ХОФРС», рішень ХОГО «ХОФРС», норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив;
7.2.4. Дії, які направлені на дискредитацію та підрив авторитету ХОГО «ХОФРС».
7.3. Індивідуальний член ХОГО «ХОФРС» зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед ХОГО «ХОФРС» до припинення або завершення свого членства.
7.4. Рішення про виключення індивідуального члена приймається Правлінням. За виключення має проголосувати проста більшість членів Правління ХОГО «ХОФРС», присутніх на засіданні.
III. УПРАВЛІННЯ ХОГО «ХОФРС»
Стаття 8. Органи управління ХОГО «ХОФРС»
8.1. Органами управління ХОГО «ХОФРС» є – Голова, заступник голови, Загальні збори; Правління; Виконавчий комітет (Виконком), Контрольно - ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори – вищий керівний орган ХОГО «ХОФРС», який визначає шляхи реалізації статутних завдань та здійснює загальне керівництво діяльності ХОГО «ХОФРС».
8.3. Правління ХОГО «ХОФРС» – керівний орган ХОГО «ХОФРС», який здійснює управління її поточною діяльністю;
8.4. Виконавчий комітет – виконавчий орган ХОГО «ХОФРС».

Стаття 9. Загальні збори. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень
9.1. Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори, скликаються більшістю членів Правління, Головою Федерації, або за вимогою не менше 1/3 членів Федерації.
9.2. Загальні Збори проводяться за місцезнаходження Федерації. За згодою більшості членів Федерації загальні збори можуть проводитись і в іншому місці.
9.3. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: один Член - один голос.
9.4. Прийняті рішення загальних зборів оформляється протоколами та є обов'язковими для всіх членів Федерації. Оригінал протоколу загальних зборів зберігається у Голови Федерації.
9.5. До компетенції загальних зборів Федерації належать такі питання:
9.5.1. внесення змін і доповнень до Статуту;
9.5.2. обрання терміном на три роки Правління та Голови Федерації, членів Контрольно - ревізійної комісії, членів Виконавчого комітету, заслуховування та затвердження їх звітів;
9.5.3. визначення основних напрямків діяльності Федерації;
9.5.4. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації;
9.5.5. реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
9.5.6. вирішення питання про вступ Федерації до складу спілок, асоціацій та інших об'єднань діяльність яких не суперечить меті та завданням Статуту Федерації;
9.5.7. вирішення інших питань, що віднесені цим статутом до їх компетенції;
9.5.8. розгляд та затвердження звіту Правління, Голови, членів Виконавчого комітету та Контрольно - ревізійної комісії про проведену роботу.
9.6. Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні не менше половини всіх членів Федерації.
9.7. Рішення загальних зборів приймаються шляхом голосування. Загальні збори приймають всі рішення простою більшістю голосів присутніх на зборах.
9.8. У разі скликання Позачергових загальних зборів, засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через 1 місяць з дати письмової вимоги колективних членів. Повідомлення про Позачергові загальні збори розсилається щонайменше, як за 3 тижні до дати його скликання.
Стаття 10. Протокол загальних зборів
10.1. Ведення Загальних зборів заноситься до протоколу. Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів та Голову.
10.2. Протокол повинен бути підготовлений, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів і протягом 10 днів від дати проведення Загальних зборів.
Стаття 11. Право голосу
11.1. Кожний з делегатів Загальних зборів має право одного голосу;
11.2. Голосування має бути відкритим або закритим – за рішенням делегатів Загальних зборів.
11.3. Рішення приймаються простою більшістю присутніх голосів. За рівного розподілу голосів Головуючий Загальних зборів має вирішальний голос.
11.4. Пропозиція про ліквідацію ХОГО ХОФРС приймається 3/4 голосів від загальної кількості делегатів зареєстрованих (присутніх) на Загальних зборів ХОГО ХОФРС.
11.5. Пропозиція щодо внесення змін до Статуту – 2/3 голосів зареєстрованих (присутніх) делегатів Загальних зборів ХОГО ХОФРС.
Стаття 12. Набуття чинності рішень
12.1. Рішення Загальних зборів набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не передбачено іншого.
12.2. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх індивідуальних та колективних членів ХОГО ХОФРС.
IV. Голова федерації.
Стаття 13. Голова ХОГО ХОФРС. Права та обов’язки
13.1. Головою ХОГО ХОФРС може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України.
13.2. Кандидатура на обрання Голови ХОГО ХОФРС пропонується будь – яким індивідуальним членом ХОГО ХОФРС і надсилається до Правління ХОГО ХОФРС не пізніше ніж за 30 днів до дати загальних зборів. Голову, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.
13.3. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови ХОГО ХОФРС особисто знімають свої кандидатури на обрання або не отримують більшості голосів Загальних зборів, і більше не залишається кандидатів, на загальних зборах може бути прийнято рішення продовжити повноваження органів управління ХОГО ХОФРС на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур.
13.4. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримала більшість чинних голосів (половина голосів плюс один). Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними. Голова обирається виключно на Загальних зборах строком на три роки. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ХОГО ХОФРС. Голова підзвітний виключно загальним зборам ХОГО ХОФРС, а в частині фінансової звітності – Контрольно- Ревізійній комісії.
13.5. Голова ХОГО ХОФРС має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:
13.5.1. Особисто керує діяльністю ХОГО ХОФРС, відповідно до положень Статуту ХОГО ХОФРС. Забезпечує незалежність ХОГО ХОФРС, права і свободи її членів, є гарантом дотримання законодавства і Статуту ХОГО ХОФРС;
13.5.2. Представляє ХОГО ХОФРС у вищих державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях та перед третіми особами;
13.5.3. Пропонує загальним зборам на обрання кандидатури заступника Голови та членів Правління ХОГО ХОФРС;
13.5.4. Керує роботою та головує на засіданнях Правління ХОГО ХОФРС;
13.5.5. Має право першого підпису фінансових та інших документів ХОГО ХОФРС, користується печаткою ХОГО ХОФРС;
13.5.6. Укладає від імені ХОГО ХОФРС угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах, розпоряджається майном ХОГО ХОФРС, здійснює оперативне управління майном та коштами ХОГО ХОФРС;
13.5.7. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ХОГО ХОФРС;
13.5.8. Розподіляє обов'язки між заступником Голови та іншими співробітниками ХОГО ХОФРС;
13.5.9 Підписує протокол Правління ХОГО ХОФРС;
13.5.10. Подає представлення до державних або відомчих установ щодо нагороджень та присвоєння почесних звань видатним спортсменам, тренерам та іншим фахівцям.
13.5.11. За відсутності Голови його повноваження і обов'язки покладаються на заступника Голови;
13.5.12. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник Голови, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступних загальних зборів.
13.5.13. Ініціює створення робочих груп з будь яких питань.
13.5.14. Затверджує структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Виконавчого комітету.
13.5.15. Приймає рішення про вступ членів Федерації;
V. Заступник Голови
Стаття 14. Заступник Голови. Права та обов’язки
14.1.Заступником Голови ХОГО ХОФРС може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України.
14.2. Кандидатура на обрання Заступника Голови ХОГО ХОФРС пропонується Головою ХОГО ХОФРС і має бути затверджена Загальними зборами. Заступник Голови, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.
14.3. Заступник Голови обирається на загальних зборах ХОГО ХОФРС строком на три роки, якщо не має іншого рішення.
14.4. Заступник Голови ХОГО ХОФРС є членом Правління та має повноваження, визначені Головою та Правлінням ХОГО ХОФРС.
VII. Правління.
Стаття 15. Правління ХОГО ХОФРС
15.1. Правління ХОГО ХОФРС – є керівним органом, який здійснює управління її поточною діяльністю в період між Загальними зборами.
15.2. Правління ХОГО ХОФРС складається з Голови ХОГО ХОФРС, заступника Голови та членів Правління .
Стаття 16. Повноваження Правління ХОГО ХОФРС
16.1. Правління ХОГО ХОФРС має повноваження із прийняття рішень з питань, що виникли в діяльності ХОГО ХОФРС і потребують вирішення в період між Загальними зборами. Це не стосується питань, які належать до виключної юрисдикції Загальних зборів.
16.2. Правління ХОГО ХОФРС має повноваження:
16.2.1. загальне управління ХОГО ХОФРС та здійснення контролю за її діяльністю в період між Загальними зборами
16.2.2. приймати рішення про вибуття та виключення членів Федерації;
16.2.3. підготовка питань до розгляду на загальних зборах;
16.2.4. прийняття рішень про проведення засідань загальних зборів;
16.2.5. установлення розміру вступних та членських внесків;
16.2.6. прийняття рішень щодо звільнення від сплати членських внесків деяких членів Федерації;
16.2.7. представляти інтереси Федерації в стосунках із державними та громадськими органами, діяльність яких допомагає реалізації меті та завдань, передбачених Статутом Федерації;
16.2.8. прийняття рішення про затвердження символіки Федерації, зразків бланків;
16.2.9. визначення поточних напрямків діяльності Федерації, реалізація програм діяльності, затверджених загальними зборами;
16.2.10. прийняття рішень щодо відшкодування витрат, обумовлених виконанням статутних обов'язків;
16.2.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Федерації;
16.2.12. затвердження розміру фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників Федерації;
16.2.13. прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств та затвердження їх Статуті (положень);
16.2.14. призначення на посади та заслуховування звітів про роботу директорів госпрозрахункових установ, організацій і підприємств; затвердження зразка членського квитка.
16.3. Про дату, час і місце проведення засідання Правління Федерації і питання, що належить розглянути на засіданні Правління, Голова Федерації повідомляє членів Правління Федерації не пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення засідання Правління Федерації. Питання, що підлягають розгляду на засіданні Правління Федерації, вносяться Головою Федерації, членами Правління, Контрольно-ревізійної комісії.
16.4. Чисельний та персональний склад Правління визначають загальні збори терміном на три роки. До складу Правління за посадами входять: Голова, заступник голови, члени Виконавчого комітету за напрямками дисциплін риболовного спорту з ловлі хижої риби з берега, з ловлі хижої риби з човна, з ловлі риби поплавковою вудкою, з зимового лову риби на мормишку, з ловлі риби на фідер, з ловлі карпу.
16.5.Правління проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Федерації, або за вимогою не менше 1/3 членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії. Запрошення на засідання має надаватися не менше ніж за 3 дні. Засідання Правління, вважається таким що відбулося, якщо на ньому присутня більшість членів Правління.
16.6. До складу членів Правління ХОГО ХОФРС входить Виконавчий комітет.
VIII. Виконавчий комітет.
Стаття 17. Виконавчий комітет ХОГО ХОФРС (Виконком ХОГО ХОФРС).
17.1.Виконавчий комітет є виконавчим органом ХОГО ХОФРС.
17.2. В склад виконавчого комітету входять керівники напрямків дисциплін риболовного спорту з ловлі хижої риби з берега, з ловлі хижої риби з човна, з ловлі риби поплавковою вудкою, з зимового лову риби на мормишку, з ловлі риби на фідер, з ловлі карпу, а також не більше двох заступників.
17.3. Порядок роботи Виконкому, його чисельність і службові обов’язки штатних працівників регламентується відповідним Положенням, яке затверджує Правління за поданням Голова ХОГО ХОФРС.
Стаття 18. Повноваження та обов’язки Виконавчого комітету.
18.1. Виконавчий комітет бере участь в організації змагань в поточному році
18.2. Виконавчий комітет розробляє рейтингові системи оцінки спортсменів.
18.3. Виконавчий комітет має повноваження з розгляду усіх питань, які не належать до компетенції загальних зборів чи Правління ХОГО ХОФРС.
18.4. Здійснює зв'язок із громадськістю та засобами масової інформації;
Стаття 19. Припинення діяльності працівників Виконавчого комітету ХОГО ХОФРС.
19.1. Строк повноважень працівників Виконавчого комітету становить строк повноважень Правління.
19.2. Виконавчий комітет один раз на рік подає на розгляд Загальних зборів звіт про роботу. У випадку якщо робота виконавчого комітету оцінена незадовільно, то призначаються позачергові вибори членів до Виконавчого комітету. В такому випадку ці члени Виконавчого комітету припиняють свою роботу і в Правлінні, а новообрані члени Виконавчого комітету автоматично входять до складу Правління.
IX. Контрольно-ревізійна комісія.
Стаття 20. Контрольно-ревізійна комісія загальні положення.
20.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається на загальних зборах Федерації відкритим голосуванням з членів Федерації, що не входять до складу Правління Федерації терміном на 3 роки.
20.2. Контрольно-ревізійна комісія зі свого складу обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням.
20.3. Контрольно-ревізійна комісія Федерації:
20.3.1. ревізує та контролює фінансово-господарську діяльність Федерації, відповідно до Статуту. Ревізія діяльності Федерації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Результати ревізії щорічно доводяться до відома членів Федерації;
20.3.2. бере участь у роботі Правління Федерації. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право дорадчого голосу з питань, що стосуються Контрольно-ревізійної комісії;
20.3.3. звітує про свою роботу на загальних зборах Федерації.
20.4. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії федерації регламентується Положеннями, що затверджуються загальними зборами Федерації.
Стаття 21. Календар змагань
21.1. Керівники напрямків дисциплін риболовного спорту розробляють проект календаря змагань та подають його Правлінню на затвердження.
21.2. Проект календаря змагань на наступний рік розглядається та приймається Правлінням ХОГО ХОФРС не пізніше 31 грудня поточного року.
Стаття 22. Власність, кошти та майно Федерації
22.1. Кошти на майно Федерації утворюються з таких джерел:
22.1.1. надходження від вступних та членських внесків членів Федерації;
22.1.2. надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
22.1.3. майно передане засновниками, членами (учасниками) а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
22.1.4. пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
22.1.5. безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування, благодійні внески;
22.2. З метою виконання статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
22.3. Кошти Федерації спрямовуються виключно на виконання статутних мети та завдань. Власником коштів та майна є Федерація, як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має право власності на частку майна та коштів Федерації.
22.4. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності Федерації здійснює Ревізор, який підзвітний Загальним зборам.
22.5. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Стаття 23. Ліквідація ХОГО ХОФРС
24.1. Припинення діяльності (ліквідація) ХОГО ХОФРС здійснюється за рішенням 3/4 від загальної кількості делегатів Конференції ХОГО ХОФРС або за рішенням суду.
24.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно до законодавства.
24.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому законодавством.
24.4.У разі ліквідації ХОГО ХОФРС її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу державного бюджету.
__________________
Приєднуйся до однодумців!
holova вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 27.05.2014, 16:51   #3
Анна
Бухгалтер
 
Аватар для Анна
 
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 428
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 363 раз(а) в 135 сообщениях

Награды пользователя:

Отправить сообщение для Анна с помощью Skype™
По умолчанию Прийнята нова редакція Статуту ХОГО ХОФР

СТАТУТ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ”
(нова редакція)
м. ХЕРСОН 2014
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус, офіс
1. 1. Херсонська обласна громадська організація “Херсонська обласна федерація риболовного спорту” (далі — Федерація, скорочено ХОГО “ХОФРС”) є неприбутковою, обласною, громадською організацією зі статусом юридичної особи, яка створена та діє згідно з Конституцією України, Законів України "Про громадські об’єднання" та "Про фізичну культуру і спорт", іншими актами законодавства та цим Статутом, на засадах членства, на основі принципів добровільності, єдності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.Відповідно до свого правового статусу ХОГО «ХОФРС» діє на всій території Херсонської області України, користується всіма правами встановленими законодавством України для виконання завдань та досягнення цілей, визначених цим Статутом (далі – Статут).
1.3. Офіційною назвою ХОГО «ХОФРС» є:
Українською мовою – ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ ”
скорочена назва: ХОГО «ХОФРС»
1.4. Юридичною адресою ХОГО «ХОФРС» є: 73030, м. Херсон, вул. 1 Текстильна, 1.
Стаття 2. Мета, цілі та завдання ХОГО «ХОФРС»
2.1. Головна мета діяльності ХОГО «ХОФРС» – сприяння та розвиток риболовного спорту в Херсонській області, популяризація цього виду спорту, забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості риболовного спорту та любительського рибальства в Херсонській області на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку, захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших суспільних інтересів її членів.
2.2. Цілі ХОГО «ХОФРС»:
2.2.1. Вирішення питань, що стосуються риболовного спорту в Херсонській області, на засадах демократичного управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку риболовного спорту Херсонській області.
2.2.2. Пропаганда, розвиток і популяризація риболовного спорту, пропаганда принципу «зловив-відпусти»;
2.2.3. Захист інтересів членів ХОГО «ХОФРС»;
2.2.4. Розповсюдження інформації про діяльність ХОГО «ХОФРС».
2.3. Завдання ХОГО «ХОФРС»:
2.3.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя, сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів у змаганнях;
2.3.2. пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров’я громадян, сприяння поширенню риболовного спорту в Херсонській області з урахуванням її освітніх, культурних цінностей, особливо через молодіжні, дитячі – юнацькі програми та програми розвитку;
2.3.3. розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;
2.3.4. удосконалення системи відбору до збірної команди України та дотримання принципів та критеріїв формування збірних команд. Забезпечення динамічного зв'язку обласних, місцевих збірних з національною збірної командою України;
2.4. Для досягнення мети та завдань Федерація в установленому законом порядку:
2.4.1. розробляє і сприяє реалізації програм розвитку риболовного спорту в Херсонській області;
2.4.2. організовує проведення змагань з риболовного спорту;
2.4.3. підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
2.4.4. виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
2.4.5. вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
2.4.6. засновує засоби масової інформації;
2.4.7. сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.
Стаття 3. Офіційна мова
3.1. Офіційною мовою ХОГО «ХОФРС» є українська.
II. ЧЛЕНСТВО В ХОГО «ХОФРС»
Стаття 4. Членство
4.1. Членство в ХОГО «ХОФРС» відкрите для індивідуальних членів.
4.2. Членом можуть бути особи, які досягли 14 років, що визнають Статут ХОГО «ХОФРС» та сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески;
Стаття 5. Порядок прийому членів ХОГО «ХОФРС».
5.1. Для індивідуальних членів (фізичної особи) – на підставі письмової заяви, яка подається до федерації на ім’я Голови.
Стаття 6. Права та обов’язки індивідуальних членів ХОГО «ХОФРС»
6.1. Індивідуальні члени ХОГО «ХОФРС» користуються правами, які надаються Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ХОГО «ХОФРС» відповідно до нього, а саме:
6.1.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ХОГО «ХОФРС» її органів та посадових осіб;
6.1.2. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, що проводяться ХОГО «ХОФРС», на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ХОГО «ХОФРС»;
6.1.3. Користуватися підтримкою ХОГО «ХОФРС» у діяльності, що відповідає статутній меті ХОГО «ХОФРС»;
6.1.4. Користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ХОГО «ХОФРС»;
6.1.5. Вийти із числа членів ХОГО «ХОФРС».
6.1.6.Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ХОГО «ХОФРС».
6.2. Індивідуальні члени ХОГО «ХОФРС» зобов’язані:
6.2.1. Активно сприяти розвитку риболовного спорту в Херсонській області, реалізації політики ХОГО «ХОФРС» в цій сфері, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;
6.2.2. Підтримувати авторитет ХОГО «ХОФРС», не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ХОГО «ХОФРС», підривали її престиж;
6.2.3. Дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами: статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління ХОГО «ХОФРС» в межах їх компетенції; правил змагань, принципів спортивної етики, поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів чесної гри.
6.2.4. Своєчасно сплачувати вступні та членські грошові внески;
Стаття 7. Вихід зі складу ХОГО «ХОФРС», припинення членства, виключення члена.
7.1. Індивідуальний член може припинити своє членство в ХОГО «ХОФРС» за умови, що ним подано письмову (або розміщено на сайті федерації http://forum.ksfrs.ks.ua/showthread.php?t=88) заяву на ім’я органу Правління федерації про свій вихід зі складу членів ХОГО «ХОФРС».
7.2. Правління може виключити індивідуального члена із ХОГО «ХОФРС», за умови:
7.2.1.Невиконання своїх зобов’язань перед ХОГО «ХОФРС»;
7.2.2.Неодноразових істотних порушень Статуту ХОГО «ХОФРС»;
7.2.3. Неспортивну поведінку, порушення Правил змагань та/або порушення Статуту ХОГО «ХОФРС», положень, прийнятих Правлінням ХОГО «ХОФРС», рішень ХОГО «ХОФРС», норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив;
7.2.4. Дії, які направлені на дискредитацію та підрив авторитету ХОГО «ХОФРС».
7.3. Індивідуальний член ХОГО «ХОФРС» зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед ХОГО «ХОФРС» до припинення або завершення свого членства.
7.4. Рішення про виключення індивідуального члена приймається Правлінням. За виключення має проголосувати проста більшість членів Правління ХОГО «ХОФРС», присутніх на засіданні.
III. УПРАВЛІННЯ ХОГО «ХОФРС»
Стаття 8. Органи управління ХОГО «ХОФРС»
8.1. Органами управління ХОГО «ХОФРС» є – Голова, заступник голови, Загальні збори; Правління; Виконавчий комітет (Виконком), Контрольно - ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори – вищий керівний орган ХОГО «ХОФРС», який визначає шляхи реалізації статутних завдань та здійснює загальне керівництво діяльності ХОГО «ХОФРС».
8.3. Правління ХОГО «ХОФРС» – керівний орган ХОГО «ХОФРС», який здійснює управління її поточною діяльністю;
8.4. Виконавчий комітет – виконавчий орган ХОГО «ХОФРС».
Стаття 9. Загальні збори. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень
9.1. Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори, скликаються більшістю членів Правління, Головою Федерації, або за вимогою не менше 1/3 членів Федерації.
9.2. Загальні Збори проводяться за місцезнаходження Федерації. За згодою більшості членів Федерації загальні збори можуть проводитись і в іншому місці.
9.3. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: один Член - один голос.
9.4. Прийняті рішення загальних зборів оформляється протоколами та є обов'язковими для всіх членів Федерації. Оригінал протоколу загальних зборів зберігається у Голови Федерації.
9.5. До компетенції загальних зборів Федерації належать такі питання:
9.5.1. внесення змін і доповнень до Статуту;
9.5.2. обрання терміном на три роки Правління та Голови Федерації, членів Контрольно - ревізійної комісії, членів Виконавчого комітету, заслуховування та затвердження їх звітів;
9.5.3. визначення основних напрямків діяльності Федерації;
9.5.4. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації;
9.5.5. реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
9.5.6. вирішення питання про вступ Федерації до складу спілок, асоціацій та інших об'єднань діяльність яких не суперечить меті та завданням Статуту Федерації;
9.5.7. вирішення інших питань, що віднесені цим статутом до їх компетенції;
9.5.8. розгляд та затвердження звіту Правління, Голови, членів Виконавчого комітету та Контрольно - ревізійної комісії про проведену роботу.
9.6. Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні більна половина від всіх членів Федерації.
9.7. Рішення загальних зборів приймаються шляхом голосування. Загальні збори приймають всі рішення простою більшістю голосів присутніх на зборах.
9.8. У разі скликання Позачергових загальних зборів засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через 1 місяць з дати письмової вимоги колективних членів. Повідомлення про Позачергові загальні збори розсилається щонайменше як за 3 тижні до дати його скликання.
Стаття 10. Протокол загальних зборів
10.1. Ведення Загальних зборів заноситься до протоколу. Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів та Голову.
10.2. Протокол повинен бути підготовлений, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів і протягом 10 днів від дати проведення Загальних зборів.
Стаття 11. Право голосу
11.1. Кожний з делегатів Загальних зборів має право одного голосу;
11.2. Голосування має бути відкритим або закритим – за рішенням делегатів Загальних зборів.
11.3. Рішення приймаються простою більшістю присутніх голосів. За рівного розподілу голосів Головуючий Загальних зборів має вирішальний голос.
11.4. Пропозиція про ліквідацію ХОГО ХОФРС приймається 3/4 голосів від загальної кількості делегатів зареєстрованих (присутніх) на Загальних зборів ХОГО ХОФРС.
11.5. Пропозиція щодо внесення змін до Статуту – 2/3 голосів зареєстрованих (присутніх) делегатів Загальних зборів ХОГО ХОФРС.
Стаття 12. Набуття чинності рішень
12.1. Рішення Загальних зборів набувають чинності з моменту їх прийняття та офіційного розміщення на сайті ХОГО ХОФРС.
12.2. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх індивідуальних членів ХОГО ХОФРС.
IV. Голова федерації.
Стаття 13. Голова ХОГО ХОФРС. Права та обов’язки
13.1. Головою ХОГО ХОФРС може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України.
13.2. Кандидатура на обрання Голови ХОГО ХОФРС пропонується будь – яким індивідуальним членом ХОГО ХОФРС і надсилається до Правління ХОГО ХОФРС не пізніше ніж за 30 днів до дати загальних зборів. Голову, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.
13.3. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови ХОГО ХОФРС особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кандидатів, на загальних зборах може бути прийнято рішення продовжити повноваження органів управління ХОГО ХОФРС на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур.
13.4. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримала більшість чинних голосів (половина голосів плюс один). Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними. Голова обирається виключно на загальних зборах строком на три роки. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ХОГО ХОФРС. Голова підзвітний виключно загальним зборам ХОГО ХОФРС.
13.5. Голова ХОГО ХОФРС має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:
13.5.1. Особисто керує діяльністю ХОГО ХОФРС, відповідно до положень Статуту ХОГО ХОФРС. Забезпечує незалежність ХОГО ХОФРС, права і свободи її членів, є гарантом дотримання законодавства і Статуту ХОГО ХОФРС;
13.5.2. Представляє ХОГО ХОФРС у вищих державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях та перед третіми особами;
13.5.3. Пропонує загальним зборам на обрання кандидатури заступника Голови та членів Правління ХОГО ХОФРС;
13.5.4. Керує роботою та головує на засіданнях Правління ХОГО ХОФРС;
13.5.5. Має право першого підпису фінансових та інших документів ХОГО ХОФРС, користується печаткою ХОГО ХОФРС;
13.5.6. Укладає від імені ХОГО ХОФРС угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах, розпоряджається майном ХОГО ХОФРС, здійснює оперативне управління майном та коштами ХОГО ХОФРС;
13.5.7. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ХОГО ХОФРС;
13.5.8. Розподіляє обов'язки між заступником Голови та іншими співробітниками ХОГО ХОФРС;
13.5.9 Підписує протокол Конференції ХОГО ХОФРС;
13.5.10. Подає представлення до державних або відомчих установ щодо нагороджень та присвоєння почесних звань видатним спортсменам, тренерам та іншим фахівцям.
13.5.11. За рівної кількості голосів під час будь – якого голосування має вирішальний голос;
13.5.12. За відсутності Голови його повноваження і обов'язки покладаються на заступника Голови;
13.5.13. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник Голови, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступних загальних зборів.
13.5.14. Ініціює створення робочих груп з будь яких питань.
13.5.15. Затверджує структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Виконавчого комітету.
13.5.15. Приймає рішення про вступ членів Федерації;
13.5.16. За згодою Правління має право відмовити у вступі до членів Федерації
V. Заступник Голови
Стаття 14. Заступник Голови. Права та обов’язки
14.1.Заступником Голови ХОГО ХОФРС може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України та членом ХОГО ХОФРС.
14.2. Кандидатура на обрання Заступника Голови ХОГО ХОФРС пропонується Головою ХОГО ХОФРС і надсилається до Правління ХОГО ХОФРС не пізніше ніж за 30 днів до дати загальних зборів. Заступник Голови, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.
14.3. Заступник Голови обирається на загальних зборах ХОГО ХОФРС строком на три роки, якщо не має іншого рішення.
14.4. Заступник Голови ХОГО ХОФРС є членом Правління та має повноваження, визначені Головою та Правлінням ХОГО ХОФРС.
14.5. Повноваження Заступника можуть бути достроково припинені у разі його смерті, тяжкої хвороби, власної заяви, рішення Загальних зборів.
VII. Правління.
Стаття 15. Правління ХОГО ХОФРС
15.1. Правління ХОГО ХОФРС – є керівним органом, який здійснює управління її поточною діяльністю в період між Загальними зборами.
15.2. Правління ХОГО ХОФРС складається з Голови ХОГО ХОФРС, заступника Голови та членів Правління .
Стаття 16. Повноваження Правління ХОГО ХОФРС
16.1. Правління ХОГО ХОФРС має повноваження із прийняття рішень з питань, що виникли в діяльності ХОГО ХОФРС і потребують вирішення в період між Загальними зборами. Це не стосується питань, які належать до виключної юрисдикції Загальних зборів.
16.2. Правління ХОГО ХОФРС має повноваження:
16.2.1. загальне управління ХОГО ХОФРС та здійснення контролю за її діяльністю в період між Загальними зборами
16.2.2. приймати рішення про вибуття та виключення членів Федерації;
16.2.3. підготовка питань до розгляду на загальних зборах;
16.2.4. прийняття рішень про проведення засідань загальних зборів;
16.2.5. установлення розміру вступних та членських внесків;
16.2.6. прийняття рішень щодо звільнення від сплати членських внесків деяких членів Федерації;
16.2.7. представляти інтереси Федерації в стосунках із державними та громадськими органами, діяльність яких допомагає реалізації меті та завдань, передбачених Статутом Федерації;
16.2.8. прийняття рішення про затвердження символіки Федерації, зразків бланків;
16.2.9. визначення поточних напрямків діяльності Федерації, реалізація програм діяльності, затверджених загальними зборами;
16.2.10. прийняття рішень щодо відшкодування витрат, обумовлених виконанням статутних обов'язків;
16.2.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Федерації;
16.2.12. затвердження розміру фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників Федерації;
16.2.13. прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств та затвердження їх Статуті (положень).
16.3. Про дату, час і місце проведення засідання Правління Федерації і питання, що належить розглянути на засіданні Правління, Голова Федерації повідомляє членів Правління Федерації не пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення засідання Правління Федерації. Питання, що підлягають розгляду на засіданні Правління Федерації, вносяться Головою Федерації, членами Правління, Контрольно-ревізійної комісії.
16.4. Чисельний та персональний склад Правління визначають загальні збори терміном на три роки. До складу Правління за посадами входять: Голова, заступник голови, члени Виконавчого комітету за напрямками дисциплін риболовного спорту з ловлі хижої риби з берега, з ловлі хижої риби з човна, з ловлі риби поплавковою вудкою, з зимового лову риби на мормишку, з ловлі риби на фідер, з ловлі Карпу.
16.5.Правління проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Федерації, або за вимогою не менше 1/3 членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії. Запрошення на засідання має надаватися не менше ніж за 3 дні. Засідання Правління, вважається таким що відбулося, якщо на ньому присутня більшість членів Правління.
16.6. До складу членів Правління ХОГО ХОФРС входить Виконавчий комітет.
VIII. Виконавчий комітет.
Стаття 17. Виконавчий комітет ХОГО ХОФРС (Виконком ХОГО ХОФРС).
17.1.Виконавчий комітет є виконавчим органом ХОГО ХОФРС.
17.2. В склад виконавчого комітету входять керівники напрямків дисциплін риболовного спорту з ловлі хижої риби з берега, з ловлі хижої риби з човна, з ловлі риби поплавковою вудкою, з зимового лову риби на мормишку, з ловлі риби на фідер, з ловлі Карпу, а також не більше двох заступників.
17.3. Порядок роботи Виконкому, його чисельність і службові обов’язки штатних працівників регламентується відповідним Положенням, яке затверджує Правління за поданням Голови ХОГО ХОФРС.

Стаття 18. Повноваження та обов’язки Виконавчого комітету.
18.1. Виконавчий комітет бере участь в організації змагань в поточному році .
18.2. Виконавчий комітет має повноваження з розгляду усіх питань, які не належать до компетенції загальних зборів чи Правління ХОГО ХОФРС.
18.3. Здійснює зв'язок із громадськістю та засобами масової інформації;
Стаття 19. Припинення діяльності працівників Виконавчого комітету ХОГО ХОФРС.
19.1. Строк повноважень працівників Виконавчого комітету становить строк повноважень Правління.
19.2. Виконавчий комітет один раз на рік подає на розгляд загальних зборів звіт про роботу. У випадку якщо робота виконавчого комітету оцінена незадовільно, то призначаються позачергові вибори членів до Виконавчого комітету. В такому випадку ці члени Виконавчого комітету припиняють свою роботу і в Правлінні, а новообрані члени Виконавчого комітету автоматично входять до складу Правління.
IX. Контрольно-ревізійна комісія.
Стаття 20. Контрольно-ревізійна комісія загальні положення.
20.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається на загальних зборах Федерації відкритим голосуванням з членів Федерації, що не входять до складу Правління Федерації терміном на 3 роки.
20.2. Контрольно-ревізійна комісія зі свого складу обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням.
20.3. Контрольно-ревізійна комісія Федерації:
20.3.1. ревізує та контролює фінансово-господарську діяльність Федерації, відповідно до Статуту. Ревізія діяльності Федерації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Результати ревізії щорічно доводяться до відома членів Федерації;
20.3.2. звітує про свою роботу на загальних зборах Федерації.
20.4. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії федерації регламентується Положеннями, що затверджуються загальними зборами Федерації.
Стаття 21. Календар змагань
21.1. Керівники напрямків дисциплін риболовного спорту розробляють проект календаря змагань та подають його Правлінню на затвердження в строк до «07» грудня до початку проведення Загальних зборів.
21.2. Проект календаря змагань на наступний рік розглядається та приймається Правлінням ХОГО ХОФРС не пізніше 31 грудня поточного року.
21.3. Проект календаря змагань на наступний рік має бути офіційно розміщений на сайті ХОГО ХОФРС не пізніше 31 грудня поточного року.
Стаття 22. Власність, кошти та майно Федерації
22.1. Кошти на майно Федерації утворюються з таких джерел:
22.1.1. надходження від вступних та членських внесків членів Федерації;
22.1.2. надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
22.1.3. майно передане засновниками, членами (учасниками) а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
22.1.4. пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
22.1.5. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування, благодійні внески;
22.2. З метою виконання статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
22.3. Кошти Федерації спрямовуються виключно на виконання статутних мети та завдань. Власником коштів та майна є Федерація, як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має право власності на частку майна та коштів Федерації.
22.4. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності Федерації здійснює Ревізор, який підзвітний Загальним зборам.
22.5. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
Стаття 23. Ліквідація ХОГО ХОФРС
23.1. Припинення діяльності (ліквідація) ХОГО ХОФРС здійснюється за рішенням 3/4 від загальної кількості делегатів Конференції ХОГО ХОФРС або за рішенням суду.
23.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно до законодавства.
23.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому законодавством.
23.4.У разі ліквідації ХОГО ХОФРС її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу державного бюджету.
Анна вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot